Autoridade Nacional de Comunicações (ANC) anunsia ba publiku kandidatu nebe’e mak pasa ka liu ona fase shortlisting ka selesaun dokumentus ba vaga "Koordenador Gabinete Protesaun Konsumidor ANC" nebe’e publika iha loron 05 Dezembru – 09 Dezembru 2022 iha portal official ANC. Lista naran husi kandidatu ba vaga Koordenador Gabinete Protesaun Konsumidor ANC mak hanesan tuir mai ne’e:

 

No. Naran Kandidatu Enderesu
1. Nazario M. da Costa Pereira. Jeronimo Bairo-Pite, Dili, Timor-Leste